Bærekraft i Wessel Eiendom
Wessel Eiendom har som mål å skape verdier for samfunnet gjennom å bygge attraktive og gode boliger som folk flest har råd til å kjøpe og som står seg over tid. Wessel Eiendom har et mål om til enhver tid å ivareta miljø, klima og lokalsamfunnet på best mulig måte både i og rundt prosjektene.

Våre verdier
Vi i Wessel Eiendom ønsker en helhetlig og langsiktig verdiskapning med fokus på å utvikle et bærekraftig lokalsamfunn som kan bidra til at folk flest kan få et sted å bo eller å jobbe. Vi ønsker også bygge opp et tilbud av service og tjenester som både lokale og besøkende kan benytte seg av. Dette ønsker vi å gjøre med fokus på miljø, klima og lokal stedstilpasning.

Forankring
Vi har igangsatt systematisk arbeid rundt bærekraft strategi for etterlevelse av relevante myndighetskrav, lover og forskrifter. Det skal utarbeides retningslinjer og prinsipper til etterlevelse i vår daglige drift. Daglig leder er gitt ansvaret og rapporterer til styret.

Våre prosjekter
Vi har en ambisjon om å bygge boliger som bidrar til inkluderende lokalsamfunn og som tilrettelegger for en bærekraftig og stedstilpasset livsstil. Vi tilrettelegger for ulike boformer og – størrelser og vi ønsker å sikre forsvarlige prosesser gjennom prosjektenes ulike faser.

Våre utleieenheter
Vi har et mål om at våre leietakere skal drive virksomhet på en slik måte at det ikke forekommer brudd på grunnleggende menneskerettigheter, og på en slik måte at anstendige lønns- og arbeidsvilkår ivaretas.

Aktsomhetsvurderinger
Våre prosjekter har leveranser fra ulike nasjonale og internasjonale leverandører. Dette medfører en økt risiko for blant annet forurensning, brudd på menneskerettigheter, arbeidslivskriminalitet og korrupsjon. Bærekrafthensynet er en viktig faktor i våre vurderinger i alle faser. Vi har som mål å utarbeide gode kontrollrutiner og sjekklister for dette.
Vi ønsker at kontraherende entreprenør skal være en miljøfyrtårn-sertifisert med en tydelig bærekraftstrategi. Vi har blant annet fokus på at det ytre miljøet belastes i minst mulig grad, ansvarlig drift, sikkerhet på byggeplassen, tilstrekkelig god avfallshåndtering og substitisjonsplikt til valg av produkter ved innkjøp.

Varslingsrutiner
Vi ønsker å motta varsler om kritikkverdige forhold som omfatter lovbrudd eller kritikkverdige forhold som gir fare for klima eller miljø, liv eller helse, økonomisk kriminalitet, uforsvarlig arbeidsmiljø eller brudd på personvern.

Sosial bærekraft
Vi ønsker at våre prosjekter skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.