Vestby, Hvitstenveien 280-utvidelse

Planleggingsarbeidene med å utvide området på Hvitstenveien er godt i gang.
Reguleringsforslaget ble godkjent i Plan og Miljøutvalget i Vestby kommune den 7.mars 2011.
Wessel Eiendom håper på snarlig byggestart, etter at saken er behandlet i Kommunestyret den 28. mars.

Hensikten med reguleringsplanen er å sikre mulighet for utvidelse av dagens virksomhet i Hvitstenveien 280, samt gi mindre industri og håndverksbedrifter muligheten til å etablere seg i området. Utvidelsen er foreslått gjennom fortetting av området virksomheten bruker i dag, i tillegg til en utvidelse av området mot nordøst. 10.700m2 BYA ny bebyggelse foreslås regulert til lager, mens 1600m2 BYA foreslås regulert til kontor/lager.  Området hvor det tillates kontorbebyggelse ligger sentralt, mellom eksisterende bebyggelse og de nye lagerbyggene.

Området tillater en maksimal gesimshøyde på 10 meter.
Det vil gi lagrene en innvendig frihøyde på minimum 9 meter.
Kontorbygget er tenkt i to-tre etasjer.


Bildet viser planområdet, med eksisterende bebyggelse.

 
Om Johan Herman Wessel 


WESSEL EIENDOM - Johan Herman Wessels vei 99 - 1540 Vestby - Tlf. 64 98 33 18
Nettløsning og design er levert av Kréatif AS